ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Regulamin

I. Zasady ogólne

1. Celem udostępnienia zbiorów on-line przez Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (MAG) jest zwiększenie dostępu do zbiorów i informacji o nich, gromadzonych przez MAG od 1965 roku. Dane zgromadzone przez Muzeum, zawarte w nich informacje i płynąca z nich wiedza, mają służyć rozwojowi wiedzy ogólnej o archeologii i dziedzictwie kulturowym w kraju i poza granicami. Katalog on-line zapewnia równy dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym dla wszystkich mieszkańców miast i wsi.

2. Celem strategicznym (długofalowym) udostępnienia zbiorów on-line jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy czerpanej bezpośrednio z instytucji kultury, jakim jest Muzeum.

3. Muzeum udostępnia dane opisujące zbiory oraz wizerunki muzealiów w ramach realizowania swojej misji: MAG w ramach działań statutowych wpisuje się w ochronę dziedzictwa archeologicznego świata, poprzez z upowszechnianie wiedzy o zgromadzonych zbiorach z dziedziny archeologii, geologii, etnografii czy też numizmatyki. W wyniku prac konserwatorskich, opracowań merytorycznych zabezpiecza się dobra kultury, ale również poprzez wystawy oraz udostępnianie zbiorów prowadzi działalność edukacyjną.

4. Muzeum publikuje wybrane zbiory w ramach witryny www.archeoportal.pl przy pomocy ustandaryzowanego schematu metadanych oraz wizerunków obiektów. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.archeoportal.pl przez Użytkowników.

5. Nazwa serwisu www.archeologia.pl oraz www.archeoportal.pl, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Muzeum, z zastrzeżeniem możliwości korzystania przez Użytkowników, zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Muzeum odpowiada za treści umieszczone w serwisie, w tym odnoszące się do prezentowanych obiektów i zastrzega sobie prawo ich zmian bądź wycofania bez podania przyczyny.

8. Muzeum zakłada publikację około 200 obiektów rocznie, z różnych przedziałów chronologicznych.

9. Przystępując do korzystania ze zbiorów on-line użytkownik akceptuje treść oraz warunki użytkowania zawarte w niniejszym regulaminie. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

II.

Właściciel portalu www.archeoportal.pl uczestniczy w Programie Ministra Kultury „Wieloletni Program Rządowy Kultura+„ którego głównym celem jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, przez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. Priorytet „Digitalizacja” wchodzący w skład programu służy poprzez digitalizację zbiorów, poszerzaniu i ułatwianiu dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego. Operatorem priorytetu jest Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie. Zbiory MAG udostępnione on-line na witrynie www.archeoportal.pl są częścią systemu bazodanowego zbudowanego w ramach dofinansowania z Priorytetu „Digitalizacja” - Wieloletni Program Kultura +.

III. Warunki użytkowania

1. Niniejszy Regulamin charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od użytkownika serwisu www.archeoportal.pl należącego do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz zasady wykorzystania tych danych przez Muzeum.

2. Administratorem danych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku(MAG), 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 25/26, zwanej dalej Administratorem, Muzeum lub MAG.

3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane te są chronione przed pozyskaniem i modyfikacja przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum.

4. Muzeum przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnych do prawidłowej realizacji usług droga elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłowym korzystaniem z zbiorów on-line. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, w tym usuwania. Muzeum zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także wykorzystywania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów sądowych.

7. Do korzystania z zasobów on-line konieczny jest dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej obsługującej Flash, akceptować pliki cookie obsługującą JavaScript.

8. Udostępnione przez Muzeum zbiory on-line wykorzystują pliki cookie aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

9. Publikowane przez Muzeum metadane z wyjątkiem treści pola „opis skrócony zabytku” udostępnione zostają na zasadach Open Data, co oznacza, że mogą być wykorzystane i przetwarzane w dowolny sposób na cele prywatne i komercyjne. Natomiast dane z pola „opis skrócony zabytku” udostępnione zostają na zasadach: Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).

10. Prezentowane wizerunki obiektów – w jakości, w jakiej zamieszczone zostały na Archeoportalu – udostępnione zostają na zasadach: Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/). W celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów MAG nie wprowadza znaków wodnych na wizerunkach, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych. W przypadku chęci uzyskania wizerunku obiektów w lepszej jakości niż zamieszczona na Archeoportalu, udostępnienie wizerunku obiektów następować będzie na zasadach i warunkach licencyjnych indywidualnie określanych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

12. Uznanie autorstwa wymaga podania każdorazowo informacji, że autorem opisu jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ang. Gdańsk Archaeological Museum.

IV. Redakcja

1. Treści prezentowane na stronie przygotowane zostały przez pracowników sprawujących opiekę nad zbiorami w Muzeum, w oparciu o ewidencję muzealną, dostępne publikacje oraz badania własne.

2. Wszystkie prezentowane wizerunki cyfrowe 2D muzealiów zostały wykonane przez Pracownię Fotograficzną oraz Digitalizacyjną Muzeum.

3. W przypadku dodawania załączników do publikowanych treści, Muzeum każdorazowo będzie podawało informacje o autorstwie.

4. Muzeum nie publikuje on-line zbiorów, co do których jest nie uprawnione.

5. Wszelkie uwagi prosimy o kierować pod adres mailowym archeoportal@archeologia.pl

6. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.archeoportal.pl

7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Zbiorów on-line, wynikający z przyczyn technicznych.

8. Muzeum ze względów bezpieczeństwa, jak również z powodu innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Zasobów on-line na okres niezbędny do usunięcie skutków będących przyczyna przerwania dostępu.

9. MAG nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem serwisu, jego użytkownikami, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy tez nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez użytkowników.

10. Muzeum ma prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie www.archeoportal.pl.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 9.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.